Privacyverklaring

Quasar Automatisering BV is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Quasar Automatisering BV
Dwergstern 14
7827TE Emmen
www.quasarsupport.nl
telefoon: 06 53 33 53 53
functionaris gegevensbescherming: Peter Steingröver
bereikbaar via: privacy@quasarsupport.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Quasar Automatisering BV verwerkt alleen die persoonsgegevens die u zelf aan ons verstrekt.
Specifiek betreffen deze gegevens:
  • Geslacht
  • Achternaam
  • Telefoonnummer
  • Bedrijfsnaam (optioneel)
  • Adres (optioneel)
  • Postcode/Woonplaats (optioneel)
  • Voorletters (optioneel)
  • Emailadres (optioneel)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij deze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op om deze informatie te laten verwijderen.

Doel waarvoor wij persoonsgegevens verwerken

Quasar Automatisering BV verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch, via e-mail of via post contact met u op te kunnen opnemen en/of te onderhouden.

Geautomatiseerde besluitvorming

Quasar Automatisering BV neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

Uw persoonsgegevens worden door Quasar Automatisering BV bewaard zolang er enige relevantie voor het onderhouden van contact bestaat.

Delen van persoonsgegevens met derden

Quasar Automatisering BV verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden als er sprake mocht zijn van een wettelijke verplichting.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Quasar Automatisering BV gebruikt op haar eigen website geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Quasar Automatisering BV en u heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@quasarsupport.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart ter bescherming van uw privacy.
Wij reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.
Quasar Automatisering BV wijst u tevens op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder via Autoriteit persoonsgegevens

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Quasar Automatisering BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of u heeft aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons op via privacy@quasarsupport.nl.
Wij hebben de volgende maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen:
  • Uw gegevens worden verstuurd via een beveiligde internetverbinding, te herkennen aan 'https:' en het hangslotje in de adresbalk
  • Uw gevevens worden opgeslagen op een beveiligde server bij een Nederlandse hostingprovider
"....ICT is een middel, geen doel op zich...."